Lingikogu

 • ELLU – Tallinna Keskraamatukogu eestikeelsete e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond
 • Project Gutenberg – Ingliskeelsete e-raamatute kogu
 • Rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar: raamatud – DIGAR pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele, mille hulgas on peale e-raamatute ka ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile
 • eBooks on demand – Veebiteenus eBooks on demand (EOD) võimaldab rohkem kui 30 Euroopa raamatukogust tellida digitaalkoopia teosest, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud
 • E-väljaanded – Folklore.ee poolt välja antud e-raamatud
 • Goethe Instituudi e-raamatukogu – võimaldab teatud kindlaks ajaks digitaalseid teavikuid (e-raamatud, audioraamatud, e-ajakirjad) välja laenutada neid allalaadides.
 • OverDrive – Tallinna Keskraamatukogu inglis- ja venekeelsete e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond
 • Tasuta e-raamatud – Raamatupoe Krisostomus tasuta e-raamatud

Eestikeelsed artiklid:

Ingliskeelsed artiklid:

Venekeelsed artiklid:

 • Eesti Rahva Muuseum – Eesti Rahva Muuseumi veebileht.
 • Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas (BERTA) – 20. ja 21. sajandi rahvakalendri tähtpäevad ning mõned enamlevinud varasemad pühad
 • Eesti Rahvaluule andmebaasid – Veebilehelt leiate tekstikorpused, mis on koostatud kas liigikeskselt või esitavad ülevaate teatud piirkonna või valdkonna pärimusest. Lisaks ammendavatele või ligikaudselt ammendavatele tekstivalikutele on siinkohal loetletud ka antoloogia põhimõttel loodud valikud. E-kogudest saate pärida andmeid kõigi digitaliseeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta
 • Eesti muuseumide veebivärav – Veebilehel on võimalik tutvuda MuIS infosüsteemiga liitunud muuseumide kogudega.
 • E-varamu – Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav
 • Estonica – Eesti-teemaline entsüklopeedia nii eesti kui inglise keeles. Üldandmed, ajalugu, kultuur, ühiskond, riik, majandus, haridus, teadus ja loodus
 • Fenno-Ugria Asutus – Katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvastega. Fenno-Ugria funktsiooniks on hõimutöö koordineerimine ja infovahetus nii Eesti asutuste vahel kui hõimurahvastega ning soome-ugri rahvaste tutvustamine Eestis
 • FOTIS – Rahvusarhiivi fotokogu
 • Kultuuriministeerium – Töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ja elujõulise kultuuriruumi tagamise nimel
 • Mõista, mõista, mõlle-rõlle – Eesti mõistatuste esimene e-antoloogia. Antoloogias sisalduvad tekstid on valitud eesti mõistatuste andmebaasist.
 • EURES Eesti – Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides
 • Eurodesk – Euroopa infovõrgustik, mis on suunatud noortele, noorteorganisatsioonidele ja noortega tegelevatele inimestele, pakkudes infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste, samuti välisriikides partnerite leidmise kohta
 • Euroopa Liidu infokeskus – Tagab Euroopa Liiduga seotud teabe kõigile huvilistele ja varustab lisainfoga Riigikogu ning teisi põhiseaduslikke institutsioone ja ametkondi
 • Euroopa Noored – Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd
 • EUROPA – Euroopa Liidu portaal, kus on ajakohane ülevaade Euroopa Liidu küsimustest ning oluline teave Euroopa integratsiooni kohta
 • Europassi Keskus – Europass pakub inimestele uue võimaluse oma oskusi ja kvalifikatsiooni paremini väljendada ning teha need kõikjal Euroopas üheselt mõistetavaks
 • Europe Direct – Üldist teavet ELi kohta kõigis ELi ametlikes keeltes
 • Andras – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon, mis tegeleb täiskasvanuhariduse populariseerimisega
 • Eesti hariduse infosüsteem – Riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid
 • Haridus- ja Teadusministeerium – Peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime
 • INNOVE – Sihtasutuse põhieesmärk on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihtpärane ning efektiivne rakendamine
 • Koolitus – Haridusalane internetikeskkond, mis pakub infot koolitus- ja haridusmaailmas toimuva kohta
 • Kutsekoda – Kutsekoja tegevusala on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine
 • Rajaleidja – Karjääriplaneerimist toetav veebileht, mis abistab korrektse ja struktureeritud hariduse, tööturu ja elukutsete infoga karjääriotsuste tegemisi
 • Tark – Koolitusportaal annab infot Eestis toimuvatest koolitustest
 • Vabaharidus – Eesti Vabaharidusliit ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikuühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi
 • Eesti Keele Instituudi fonoteek – Eesti Keele Instituudi Eesti murrete, lähisugukeelte ja välis-eesti keele salvestised
 • Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing – 12 Eesti tuntuma kirjaniku muuseumeid ühendav veebileht
 • Eesti Rahvaluule Arhiivi digiteeritud käsikirjad – Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist digiteeritud rahvaluuletekstid
 • Eesti trükise Punane Raamat – Käsitleb rahvustrükist selle algusaegadest kuni aastani 1850, moodustades esimese etapi eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste täielikust loetelust
 • EKL – Eesti Kirjanike Liidu veebileht
 • ERNI – Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925, sisaldab täistekste
 • Eurozine – Euroopa kultuuriajakirjade andmebaas
 • Innove keelekümblus – Juhib keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut, lähtudes Eesti Vabariigi haridus-, keele- ja integratsioonipoliitikast
 • Keelenõuanne – Annab vastused enimküsitud õigekirjaga seotud küsimustele. Keelenõuvakk on Keelenõuande lehel koht, kus saad ise sisestada sõna või teema, millega seotud keelenõuandeid soovid
 • Keeleveeb – Viited internetis leiduvatele eesti keele alastele sõnaraamatutele
 • KirMus – Eesti Kirjandusmuuseumi veebileht
 • Eesti keele tasemetestid mitmesugused testid oma eesti keele harjutamiseks
 • EFANT õppekeskkond eesti keele ja ajaloo õppimiseks, koosneb testidest ja harjutustest
 • Keeleklikk eesti keele õpe algajatele inglise või vene keele baasil (0-A2 tase)
 • Keeletee  eesti keele õpe edasijõudnutele inglise või vene keele baasil (B1 tase)
 • WalkTalk rakendus algajatele eesti, inglise, saksa või vene suhtluskeele õppimiseks, mida saab kasutada nutiseadme veebilehitsejas (inglise, vene või saksa keele baasil)
 • EELIS infoleht – Eesti looduse infosüsteem – keskkonnaregister koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta
 • Eesti samblike e-infosüsteem (eSEIS)  – Eesti samblike nimekiri, samblike fotod ja levikukaardid
 • Eestimaa Looduse Fondi – Eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega
 • Geoloogiliste Kollektsioonide infosüsteem (SARV) – Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi kollektsioonide ja nendega seonduva infosüsteem
 • Keskkonnainfo – Sisaldab infot veest, transpordist, energiast, loodusvaradest, jäätmetest jms
 • Keskkonnaharidus – Keskkonnahariduse portaal, kuhu koonduvad erinevate keskkonaharidust pakkuvate organisatsioonide õppematerjalid ja programmid
 • Kõrv Loodusesse – Eestimaa Looduse Fondi projekt, mis toob loodushelid väga lihtsalt kodudesse, klassitubadesse, kontoritesse
 • Loodusajakiri MTÜ – Ühte koondanud kogu loodusest ja teadusest kirjutavate ajakirjade pere: Eesti Loodus, Loodusesõber, Horisont, Eesti Mets
 • Roheline Värav – Eestimaa Looduse Fondi internetivärav eesmärgiga vahendada kohalikku ning rahvusvahelist loodus- ja keskkonnaalast infot
 • Anton Hansen Tammsaare – Eesti kirjaniku elust ning loomingust rääkiv veebileht, millelt saadud informatsiooni võib kasutada ka õppematerjalina põhikooli- ja gümnaasiumiastmes
 • Aristoteles. Luulekunstist – Ehk traditsioonilise pealkirjaga “Poeetika” kuulub nn. esoteeriliste ehk akroamaatiliste tööde hulka, mis polnud määratud mitte avaldamiseks, vaid koolisiseseks kasutamiseks, olles seega midagi lektorikonspekti taolist
 • Eesti ilukirjanduse andmebaas – Sisaldab eesti kirjanikke ja nende poolt kirjutatud ilukirjanduslikke teoseid, mida on peale kasutajaks liitumist võimalik arvustada ning hinnata
 • Enn Nõu Youtube’i kanal – Videod Eesti kirjanike kohta, filmitud Rootsis alates 1955. aastast
 • Friedrich Reinhold Kreutzwald – Eesti ärkamisaegsest suurkujust, kirjanikust, rahvaluulekogujast ja arstist ning eepose “Kalevipoeg” autorist
 • Goodreads 
 • LibraryThing – LibraryThing aitab luua oma kvaliteetse raamatukogukataloogi raamatutest mida omate, olete lugenud, soovitate lugeda, olete välja laenanud jne. LibraryThing ühendab teid inimestega, kes loevad sama kirjandust
 • Müürileht – Eesti nüüdiskultuuri ja kaasaegseid mõttevoole kajastav perioodiline väljaanne
 • Poogen– Interaktiivse kirjandusklubi “Pole Oluline Olla Geenius Et Näha” lehekülg
 • The Oxford Shakespeare – Ingliskeelsed Shakespeare’i teoseid
 • Varraku Raamatublogi – Blogi kõikidele, kellest raamatud hoolivad
 • Vilde reisid – Eduard Vilde reiside ja reisikirjade portaal
 • Eesti elu – Koondab valla- ja linnalehtede online-versioone, mille kaudu saab kiirelt ja mugavalt infot oma kodukoha, naaberomavalitsuse ja teiste südamelähedaste paikade kohta
 • Külauudised – Kodanikualgatuse korras sündinud infoportaal, mis vahendab kodukandi uudiseid ja elulist infot inimeselt inimesele
 • AIS ehk arhiivi infosüsteem – Rahvusarhiivi andmebaas, mis sisaldab teavet arhiivis hoitavate dokumentide kohta
 • Digiveeb – Digiveebi eesmärk on Eesti mäluasutuste koostöövõrgustikule vahendada ja levitada informatsiooni kultuuripärandi digiteerimise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kohta
 • Directory of Open Access Journals – Vaba juurdepääsuga võõrkeelsete teaduslike ajakirjade andmebaas
 • Eesti märksõnastik – Märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite jms eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. Sisaldab ingliskeelseid vasteid
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing – Raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine ning kutsehuvide kaitsmine
 • ELNET Konsortsium – Andmebaaside ESTER ja ISE haldamine ning arendamine, elektrooniliste väljaannete komplekteerimise koordineerimine
 • Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA) – Esindab raamatukogu- ja infotöötajaid Euroopa komisjonis, Parlamendis, Regionaalkomitees, Ministrite Nõukogus ja Euroopa Nõukogus, teavitab oma liikmeid Euroopa Liidu arengusuundadest
 • E-varamu – Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse
 • Kirjastolehti – Soome raamatukogundusajakiri
 • Library Humour – Inglisekeelset raamatukoguhuumorit
 • Raamatukogusõnastik – Põhineb Rahvusraamatukogu terminoloogiasektoris peetaval andmebaasil ja sisaldab 4400 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud terminit raamatukogunduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia jm raamatukogunduse sidusaladelt
 • Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) – Arendab rahvusvahelist raamatukogundusalast koostööd
 • RR andmekogud – Rahvusraamatukogus loodud andmebaasid: bibliograafiline andmebaas BIE, Vabariigi Presidendi bibliograafia VPB, bibliograafiline andmebaas Parlamentarism jms
 • Tartu Ülikooli Raamatukogu. Andmebaasid – Tartu Ülikooli Raamatukogu kodulehel olevad andmebaasid
 • Tartu Ülikooli Raamatukogu. Digikogud – Digikogu koosneb TÜ raamatukogu serveris säilitatavatest materjalidest
 • The European Library e. Euroopa Raamatukogu – Portaal võimaldab teostada otsinguid 48 Euroopa rahvus- ja teadusraamatukogu kogude seas
 • TTÜ Raamatukogu andmebaase – Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu andmebaase
 • VAU – Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal, mis koondab kõiki arhiivikasutajale suunatud arhiivide veebiressursse ja olulist arhiiviteavet
 • Veebiarhiiv– Säilitab eesti kultuuripärandi seisukohalt olulisi veebisaite
 • Veebiraamatukogu – Eesti Pimedate Raamatukogu ja Iceit Teenused OÜ koostöös loodud veebikeskkond, mis võimaldab alla laadida ja voogedastusena kuulata heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju
 • Avalik teenistus – Pakub kasulikku, huvitavat ja päevakohast infot avaliku teenistuse kohta nii ametnikele kui kõigile teistele huvilistele
 • Eesti Vabariigi President – Vabariigi Presidendi ametlik veebilehekülg
 • Eriolukorra veebileht – Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks välja kuulutatud eriolukorra informatsioon
 • Osalusveeb – Kodanikud saavad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid, koguda allkirju oma idee toetuseks, avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes, otsida õigusakte või strateegiadokumente
 • Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem – Ajaloo- ning riigiarhiivis hoiul olevate kaartide kirjelduste ning digikujutiste andmebaas
 • Riigi Teataja – Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, sisaldab kehtivaid õigusakte. Vabalt kättesaadav
 • Riigiportaal – Turvaline internetikeskkond riigiga suhtlemiseks– pakub usaldusväärset informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele
 • RIA – Riigi Infosüsteemi Amet
 • Tallinna Linnavalitsus – Tallinna Linnavalitsuse kodulehekülg
 • Tallinna Linnavolikogu – Tallinna kui kohaliku omavalitsuse esinduskogu veebilehekülg
 • Vanad maakaardid – Rahvusraamatukogu kogudes leiduvad Euroopa, Skandinaavia ja Liivimaa kaardid
 • Edukool – Tasuta eesti keele kursused vene keele kõnelejatele.
 • E-Fant – Õppekeskkond, mis aitab õppida eesti keelt ja ajalugu (eesti ja vene keeles)
 • Estonia 101 – Ingliskeelne blogi, mis tutvustab välismaalastele Eesti elu, kajastab erinevaid teemasid
 • Etnoweb – Videokanal rahvusvähemuste teemadel Eestis
 • EURES – Info Eestis elamise ja töötamise kohta
 • Expat exchange – Estonia – Mitmesugust infot Eestisse elama asujale, kaasa arvatud tööpakkumised ning suhtlusfoorum
 • Folkuniversitetet – Tasuta eesti keele kursused
 • Humanrights – SA Eesti Inimõiguste Keskus, mille eesmärgiks on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal
 • Immisoft OÜ – Tasuta eesti keele kursused ja kohanemiskoolitused, interaktiivsed videokursused
 • Integratsiooniinfo – Veebileht on neile, kes on tulnud Eestisse elama, õppima, töötama väljastpoolt Euroopa Liitu või juba elab siin, aga ei oma Euroopa Liidu kodakondsust. Info alates teemadest, mis puudutavad seaduseid ja regulatsioone kuni elu-olu, tööõigust ja haridust puudutavate küsimusteni
 • Keeleklikk – Tasuta eesti keele veebikursus inglise või vene keele kõnelejatele.
 • Kohanemisprogramm – Uusimmigrantidele mõeldud kohanemisprogramm
 • Living in Estonia – Briti kodanikele Eestisse kolimisest
 • Muu kodukeelega laps – Pedagoogidele ja haridustöötajatele mõeldud alajaotus, mis koondab informatsiooni Eesti koolides ja lasteaedades õppivate muukeelsete laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta.
 • Pilveraal – Ingliskeelne blogipostitus Eestisse kolimisest, sisaldab nii praktilist info kui ka igapäevelu tähelepanekuid
 • Politsei- ja piirivalveamet – Info Eestis kehtivate isikut tõendavate dokumentide kohta (inglise keeles)
 • Riigiportaal – Info välismaalastele Eestis: vähemusrahvused, välismaalase elamis- ja tööluba, välismaalaste ja mittekodanike õigused (eesti, vene ja inglise keeles)
 • Töötukassa – Töötukassa ingliskeelne veebileht, millelt leiab infot töötuks registreerimise, sotsiaaltoetuste, töö leidmise võimaluste ja palju muu kohta
 • Иммиграция в Европу – Venekeelne info elamisloa saamise kohta Eestis

Pagulastele

 • Eesti Inimõiguste Keskus – Eesti Inimõiguste Keskuse lehekülg pagulastest
 • Eesti Pagulasabi – Eesti Pagulasabi tegeleb pagulaste toetamise ja neile vajalike teenuste pakkumisega
 • Johannes Mihkelsoni Keskus – Johannes Mihkelsoni Keskus tegeleb paljude, ühiskonnas marginaliseeritud gruppidega, sealhulgas pagulastega. Pagulastele suunatud, inglisekeelse info, leiab lehekülje allosast
 • Eesti statistika – Statistikaameti peamine ülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset riiklikku statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ning majanduse kohta
 • NationMaster – Rahvastiku, majanduse, tervise jms statistika globaalselt ja riikide kaupa
 • Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas – Andmebaas on tervisega seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis
 • CV Keskus  – Ühendab endas mahukaimat tööotsijate andmebaasi ning suurimat tööpakkumiste arvu
 • CV-Online – Internetipõhine värbamisettevõtete- ja tööportaal
 • Eesti Töötukassa – Portaal, kuhu on kokku koondatud tööpakkumised ning kogu vajalik informatsioon töötule inimesele erinevate võimaluste kohta (näiteks töötuna arvelevõtmine, karjäärinõustamine jne)
 • EE töökuulutused – Lihtne ja ilma üleliigse lisamaterjalita keskkond, mis pakub haritud ja kogemustega tööotsijatele mõeldud kuulutusi
 • EURES – Rahvusvaheline portaal, kust leiab töökohti üle Euroopa
 • Kandideeri.ee – Tööprotaal nii tööotsijatele kui -pakkujatele.
 • Rajaleidja – Rajaleidja aitab nii noortel kui ka täiskasvanutel oma tulevikku planeerida
 • Tasuta kursused – Haridusministeeriumi info tasuta kursuste kohta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides
 • Tööinspektsioon – Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjoni info, kes teevad riiklikku järelvalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle
 • EE Eesti Entsüklopeedia – Eesti Entsüklopeedia on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli
 • Eesti Muuseumide Infokeskus – Muuseumite tutvustus, lahtiolekuajad, asukohad jms
 • Eesti Teadusinfosüsteem – Koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta
 • ERR uudised – Rahvusringhäälingu uudisteportaal
 • Google Scholar – Võimaldab otsida teaduslikku kirjandust akadeemilistelt kirjastajatelt, ülikoolidelt jms, nii täistekstide, veebiartiklite kui ka viidete näol
 • Hooandja – Ühisrahastuskeskkond loominguliste projektide toetamiseks
 • ID-kaart – Uue ajastu isikutunnistuse kasutamise veebijuhendid
 • Puhka Eestis – Eesti ametlik turismiinfo
 • Tervise Arengu Instituut – Teadus- ja arendusasutus, mis kogub, ühendab ja pakub erinevatest allikatest pärit usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta
 • Tsitaadid – Aforismid, tsitaadid, mõtteterad, vanasõnad
 • Vikipeedia – Mitmekeelne projekt, mille eesmärk on luua kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav vaba võrguentsüklopeedia
 • World Factbook – Fakte majanduse, ajaloo, poliitika jm valdkondadest
 • COURSERA – Maailma parimate ülikoolide ja haridusasutuste tasuta veebikursused. Videokursused, interaktiivsed ülesanded. Võimalik on tunnistusi saada, punkte koguda. Materjalid on mitmetes keeltes
 • Inspiratsioon – Blogi isikliku arengu toetuseks. Motivatsiooni tõstmise nipid, loovuse arendamine ja palju muud positiivset enese arendamiseks
 • ISE tutvustus – Artiklite andmebaasi ISE kasutamist juhendav video
 • KhanAcademy – Videoloengud, interaktiivsed  ülesanded paljudel teemadel. Põhjalikuma õppeprogrammi läbimiseks ja punktide kogumiseks on vajalik registreerumine. Khan Akadeemia raamatukogu vahendab lühiloenguid loodusteadustest, ajaloost, kunstist jm. Materjalid on mitmetes keeltes
 • Sertkeskuse Youtube’i kanal – Sertifitseerimiskeskuse poolt koostatud digiallkirjastamise, ID-kaardi tarkvara ning juurdepääsutõendi paigaldamise ja turvalise dokumendivahetuse videojuhendid
 • Raadio Ööülikool – Vikerraadio loengusari
 • Ametlikud Teadaanded – Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest ning mille tööd korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
 • Eelnõude infosüsteem (EIS) – Töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid
 • Eesti õigusbibliograafia – Bibliographia Iuridica Estonica (BIE). Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud raamatud (sh ka õigusaktid); ajakirja- ja kogumikuartiklid; bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
 • Elektrooniline Riigi Teataja – Riigi põhiregister, mille kaudu on võimalik sooritada erinevaid otsinguid õigusaktidest
 • ELi õiguse kokkuvõtted – Veebisaidil esitatakse lühidalt, kättesaadavalt ja objektiivselt peamised Euroopa Liidu õiguse aspektid
 • ESTLEX – Eesti seaduste interaktiivne andmebaas. Õigusaktide andmebaas ESTLEX. Õigusaktide andmebaasis ESTLEX sisalduv informatsioon on koostatud AS Andmevara poolt ja põhineb Riigi Teataja materjalidel. Andmebaasis sisalduvad materjalid on mitteametlikud ja nende kasutamine on piiratud autoriõiguse seaduses sätestatuga
 • Eur-LEX – Võimaldab kõikides Euroopa Liidu keeltes tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu Teatajale, liidu õigusele ja kohtupraktikale, rahvusvahelistele lepingutele ja paljule muule
 • Euroopa Liidu Kohus – Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühetaoline kohaldamine kõigis ELi liikmesriikides. Samuti lahendab see ELi liikmesriikide valitsuste ning ELi institutsioonide vahelisi vaidlusi. Üksikisikud, ettevõtted või organisatsioonid saavad samuti kohtu poole pöörduda, kui nad leiavad, et nende õigusi on ELi institutsiooni poolt rikutud
 • Õiguskeel – Tasuta ajakiri Justiitsministeeriumi veebilehel, peamine õiguskeelealase mõttevahetuse korraldaja ja keeleteabe levitaja