Komplekteerimine

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõttedraamatud

Vastu võetud komplekteerimisnõukogu poolt 25.09.2015.

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõtete koostamisel on lähtutud kultuuriministri 12. juuli 2004. a määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“, kultuuriministri 9. jaanuari 2015. a määrusest nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“ ning Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määrusest nr 31 „Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus“, mis sätestab asutuse põhiülesandeks koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

Komplekteerimispõhimõtted on suunav juhend komplekteerimisalase töö ühtsete põhimõtete väljatoomiseks. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on eesti autorite ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus. Teadmiskirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning tarbekirjandusest laiemale lugejaskonnale huvipakkuvad teavikud.

Perioodika komplekteerimisel on põhimõtteks, et kättesaadav oleks Eestis ilmuv perioodika, v.a väheväärtusliku sisuga väljaanded. Võõrkeelset perioodikat komplekteeritakse vastavalt vajadusele ning võimalustele.

Teavikute komplekteerimisel arvestatakse linnaosa haruraamatukogude omavahelise koostööga, samuti võetakse arvesse Tallinna elanike mitmekeelsust.

Kui tabelites pole kehtestatud maksimaalset eksemplaride arvu, siis võib vastavalt vajadusele ja võimalustele komplekteerida ka rohkem kui ühe eksemplari.

Vaadake komplekteerimispõhimõtete tabelit.

E-teavikute komplekteerimisel lähtume Tallinna Keskraamatukogu e-teavikute komplekteerimispõhimõtetest.