Tagastusluugid

Kui raamatukogu on suletud, saad vajadusel laenatud raamatud ja ajakirjad tagastada läbi tagastusluugi.

Igas linnaosas on võimalus tagastada laenatud raamatuid ja ajakirju ka väljaspool raamatukogu lahtiolekuaegu.

Tagastusluuk on järgmistes raamatukogudes:

Tagastusluugi kaudu saad tagastada mistahes Tallinna Keskraamatukogu osakonnast või haruraamatukogust laenatud raamatuid ja ajakirju, mille mõõdud on alla 380 mm x 90 mm. Muud teavikud (nt CD-plaadid, vinüülplaadid ja DVD-d, suureformaadilised raamatud) ja esemed (nt spordivahendid ja lauamängud) tagasta raamatukokku lahtiolekuaegadel. Rikutud teaviku või eseme tagastus tee kindlasti teenindusletis.

Võimalusel seo palun läbi tagastusluugi tagastatav raamat või ajakiri nööriga/paelaga kinni, pehmete kaantega raamat või ajakiri pakenda paksemasse pakkepaberisse, et see oleks kaitstud võimalike kukkumisega seotud vigastuste (nt kortsus raamatulehed, lahti tulnud kaaned jms) eest. Ühte pakki võib panna ka mitu raamatut ja/või ajakirja, aga palun arvesta kindlasti tagastusluugi mõõtudega (380 mm x 90 mm).

Kui tagastad laenatud raamatu või ajakirja tagastusluugi kaudu õhtul või päeval, mil raamatukogu on suletud (nt pühapäeval), registreeritakse tagastus järgmisel raamatukogu tööpäeval. Palun kontrolli Minu ESTERist, kas tagastasid kõik laenatud teavikud.