Mis on e-noodikogu?

Tallinna Keskraamatukogu elektrooniline noodikogu ehk e-noodikogu on hea tahte avaldus, millega raamatukogu võimaldab oma kodulehe vahendusel teha kõigile soovijatele tasuta kättesaadavaks nende autorite muusikateosed, kes soovivad oma loomingut levitada võimalikult laiale auditooriumile.

E-noodikogus on muusikateosed üles laetud PDF formaadis failidena. Failide vaatamiseks on vajalik arvutis Acrobat Reader vms PDF-failivaaturi olemasolu. Kõigil soovijail on võimalus nootidega tutvuda, neid alla laadida ning välja printida. Kasutajatel ei ole lubatud failide sisu muuta ning ärilisel eesmärgil kasutada. Teoseid kaitseb Eesti autoriõiguse seadus. Autoriga, kes soovib oma teoste kättesaadavaks tegemist e-noodikogus, sõlmitakse lihtlitsentsileping ning autoril on õigus oma teoste kättesaadavust ajaliselt piirata. E-noodikokku on oodatud nii asjaarmastajate kui kutseliste heliloojate teosed. Vanuselisi ega žanrilisi piiranguid ei ole.

Autoritel tuleks esmalt tutvuda e-noodikogu kasutamise tingimustega ning seejärel saata oma teos(ed) pdf-failina e-posti teel aadressile muusika@nulltln.lib.ee või välja prindituna posti teel aadressile: Muusikaosakond, Estonia pst 8, 15044 Tallinn. Kindlasti tuleb lisada oma kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti- või postiaadress).
Soovitavalt peaksid e-noodikokku saadetavad teosed olema vormistatud arvuti noodigraafikaprogrammi kasutades. Käsitsi kirjutatud noote laetakse üles vaid juhul, kui nende kvaliteet seda võimaldab. Ka Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas on kõigil soovijail võimalik kasutada noodigraafikaprogrammi Finale eeldusel, et omatakse selleks piisavat väljaõpet.

Eelnevalt trükis ilmunud noodiväljaandest paljundatud või skaneeritud muusikateoseid e-noodikokku vastu ei võeta.

Lisainfo tel: 6830 913
e-post: kaie.viigipuu@nulltln.lib.ee


 

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU E-NOODIKOGU KASUTAMISE TINGIMUSED muusikateoste autoritele

1. Tallinna Keskraamatukogu elektrooniline noodikogu (edaspidi TlnKR e-noodikogu) asub raamatukogu kodulehel (www.keskraamatukogu.ee/muusika) ning sisaldab muusikateoste noote pdf-formaadis failidena.

2. Muusikateosed laetakse TlnKR e-noodikokku üles autori(te) soovil ja nõusolekul tasuta kättesaadavaks tegemiseks kõigile soovijatele.

3. Tallinna Keskraamatukogu ei maksa autoritele teoste e-noodikogus hoidmise ja kättesaadavaks tegemise eest tasu.

4. Autor vastutab selle eest, et TlnKR e-noodikogus hoitav teos ei ole samal ajal seotud ainulitsentsi- ega muude lepingutega, mis võiksid takistada teose tasuta kättesaadavaks tegemist TlnKR e-noodikogu kaudu.

5. Autoril on õigus igal ajal lõpetada oma teose kättesaadavaks tegemine TlnKR e-noodikogu kaudu andes sellest kirjalikult teada Tallinna Keskraamatukogule.

6. Tallinna Keskraamatukogu sõlmib autoriga lihtlitsentsilepingu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millega autor tõendab oma nõustumist käesolevate TlnKR e-noodikogu kasutamise tingimustega.