Arvutite kasutamine

* Mitu tundi päevas ma saan kasutada raamatukogu arvuteid ja kas mul on vaja selle eest maksta?

Arvutitöökoha kasutamine on tasuta, kusjuures igale kasutajale garanteeritakse vähemalt 1 tund kasutusaega järjest. Suurema nõudluse korral kasutusaega ei pikendata. Kui kõik arvutid on hõivatud, siis on töötajal õigus uue külastaja saabumisel sel päeval kõige kauem eelregistreerimiseta arvutit kasutanud külastaja tööaeg lõpetada.

Ettekirjutus ja kohtutäitur

* Mida pean tegema, kui mulle on saadetud ettekirjutus?

Kui olete saanud ettekirjutuse, pöörduge palun esimesel võimalusel (hiljemalt 30 päeva jooksul) raamatukokku, kust olete teaviku laenanud, tagastage laenatud teavik ning tasuge ka tasu viivitatud aja eest. Kaotatud teavikut on võimalik asendada sama nimetusega. Tasu viivitatud aja eest on võimalik tasuda ka ettekirjutusel antud pangakontole.

* Miks te kasutate kohtutäituri abi?

Võrreldes 2009. aastaga on võlglaste arv Tallinna Keskraamatukogus küll vähenenud, kuid endiselt on lugejaid, kes vaatamata saadetud meeldetuletustele ei ole laenatud teavikuid (tihti uudiskirjandus või kooli soovituslik kirjandus) tagastanud.

* Mis õigusel te annate võlglasi kohtutäiturile?

Rahvaraamatukogu seaduse (RaRS) § 17 lõike 1 kohaselt on lugeja kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib rahvaraamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 € iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

RaRS § 17 lõike 2 kohaselt on teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.
 
RaRS § 17 lõike 4 kohaselt annab rahvaraamatukogu lugejale tähtaja RaRS § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks.
Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb valla- või linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.
Kui ettekirjutuse saanud lugeja tagastab teaviku raamatukoguhoidja või tagastusluugi, mitte iseteenindusautomaadi vahendusel, saab raamatukoguhoidja kohtutäiturit teavikute tagastamisest teavitada ja nõue tasuda teavikute 10-kordset hinda (RaRS § 17 lõige 2) väheneb. Iseteenindusautomaadi kaudu tagastades ei saa raamatukogu tagastust kohtutäiturile kinnitada ja nõue jääb tagastusest olenemata täies ulatuses kehtima.
RaRS § 17 lõike 5 kohaselt on RaRS § 17 lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral valla- või linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
 
Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008. a määrusega nr 50 „Rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõigetes 4 ja 5 nimetatud linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Kesk­raama­tukogule“ on RaRS § 17 lõigetes 4 ja 5 nimetatud ettekirjutuse tegemine koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral ja ettekirjutuse sundtäitmiseks andmine täitemenetluse seadustikus sätestatud korras antud Tallinna Keskraamatukogu pädevusse.

Kaotatud lugejakaart

* Mida pean tegema, kui olen oma lugejakaardi ära kaotanud?

Kaotatud lugejakaardist, ID-kaardist või elamisloakaardist (kui kasutate ID-kaarti või elamisloakaarti lugejakaardina) palume raamatukogu koheselt teavitada, et saaksime kaardi (kasutusõiguse raamatukogus) tühistada. Uue lugejakaardi saate teha raamatukogus vastavalt kehtestatud teenuste hinnakirjale.
Uue ID-kaardi saamiseks tuleb pöörduda  Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo poole.
Raamatukogu mitteteavitamisel langeb hilisem lugejakaardi kasutamise vastutus teise isiku poolt lugejale (lugejakaardi omanikule).

Laenamine

* Kas pean teaviku laenamiseks maksma tagatist?

Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja ei oma püsivat elukohta Eestis või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu lähtuvalt linnavalitsuse kehtestatud tagatise võtmise ja tagastamise korrast.

Ühe teaviku tagatise suurus on võrdne teaviku hinnaga. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku tagatise suurus on 3,20 €  juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

* Miks ei laenutata ilma lugejakaardita?

Lugejakaardil on lugeja allkiri, millega ta kinnitab, et ta tunneb ja järgib raamatukogu kasutamise eeskirja. Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja järgi peab lugeja raamatukokku sisenedes esitama lugejakaardi. Vöötkoodi number identifitseerib lugeja ning lugejakaart aitab tagada, et teavik laenutatakse ikka õigele inimesele.

* Kust ja kuidas saan vaadata, kas teavik on kohal või välja laenutatud?

Teavikute leidumust ja staatust, st kas on kohal või välja laenutatud, saate vaadata e-kataloogist ESTER. Teostage otsing (otsige teavikut pealkirja, autori jms järgi), avage Teile vajaliku teose kirje ning sealt leiate ka teose asukoha (kus raamatukogus), kohaviida (kus riiulil teavik asub) ja staatuse. Et näha kõiki eksemplare kõikides raamatukogudes, vajutage nupule “Vaata kõiki eksemplare”.

* Kas lugemissaalist saab teavikuid laenata, kasvõi üheks päevaks?

Lugemissaalis kasutatavaid teavikuid raamatukogust välja ei laenutata. Juhul, kui nt kojulaenutusest on vajalik teadmiskirjandus välja laenutatud, on võimalik tutvuda teosega lugemissaalis kohapeal.

* Kas ja kuidas saan ennast soovitud teavikule järjekorda panna?

Lugejal on võimalik panna end raamatukogus leiduvate teavikute (v.a perioodika) ootejärjekorda kas (vastavas teenindusosakonnas / haruraamatukogus) kohapeal, e-posti teel või veebilehel vormi kaudu. Korraga on võimalik ennast järjekorda panna viiele teavikule. Järjekorda panemiseks peab lugejal olema kehtiv Tallinna Keskraamatukogu lugejakaart.

* Kas täiskasvanud saavad oma lugejakaardiga Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteenindusest laenata?
Jah, saavad küll. Tallinna Keskraamatukogu lugejakaart kehtib kõikides Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes. Kokku on õigus laenata 30 teavikut.

* Miks pean tooma raamatukogule uuesti täidetud nõusolekublanketi, kui saan 16-aastaseks?

Varasema eeskirja järgi kehtis nõusolek kuni lapse 16-aastaseks saamiseni.

Alates 13.06.2016 kehtiva kasutuseeskirja järgi  on vanema nõusolek teavikute kojulaenamiseks nõutav kuni lapse 18-aastasteks saamiseni. Selle muudatuse tingis asjaolu, et 16-17-aastaste lugejate võlgnevuste korral puudus raamatukogul seni võimalus teavitada vanemaid. Uuendatud raamatukogu kasutamise eeskirjaga soovime ennetada noorte inimeste võimalikest võlgnevustest tulenevaid probleeme.

* Kas laenatud teavikuid saan tagastada ainult sellesse teenindusosakonda või haruraamatukogusse, kust nad laenasin?

Tallinna Keskraamatukogust laenatud teavikuid võib tagastada mistahes Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogusse või teenindusosakonda, sõltumata sellest, millisest neist Te need laenasite.

Tagastustähtaja pikendamine

* Kust ja kuidas saan ise teavikute tagastustähtaega pikendada?

Tagastustähtaega võib pikendada kolm korda telefoni teel, e-posti teel, raamatukogus kohapeal või e-kataloogis ESTER jaotuse alt Minu ESTER.

Laenatud teavikute tagastustähtaega on võimalik pikendada siis, kui neid ei vaja teised lugejad. Võlgnevuse korral, mil ühel või enamal teavikul on tähtaeg juba möödunud, on võimalik pikendada nende teavikute tagastustähtpäevasid, mille tähtpäev ei ole veel kätte jõudnud. Väga nõutud teavikute, ajalehtede ja ajakirjade tagastustähtaega (7−14 päeva) pikendada ei saa.

Tagastustähtaja pikendamine e-kataloogis ESTER:
1. Mine e-kataloog ESTER veebilehele. Valige paremast nurgast Minu ESTER, avanevast nimekirjast valige raamatukogu, kust raamat, mille tagastustähtaega soovite pikendada, on laenatud.
2. Sisestage oma lugejakaardi vöötkoodi number või isikukood (registreerunud ID-kaardiga), salasõna (ESTER salasõna) ning vajutage “Edasta”.
3. Sakk “Laenutused” näitab teavikuid, mis olete endale laenanud.
4. Tehke linnuke teavikute ette, mille tagastustähtaega soovite pikendada ning vajutage “Pikenda valitud nimetused”. Juhul, kui soovite pikendada kõikide teavikute tagastustähtaega, valige “Pikenda kõik tähtajad”.

* Kas saan pikendada tagastustähtaega, kui mul on käes ka tähtaja ületanud teavikuid?

Võlgnevuse korral, mil ühel või enamal teavikul on tähtaeg juba möödunud, on võimalik pikendada nende teavikute tagastustähtpäevasid, mille tähtpäev ei ole veel kätte jõudnud. Selleks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja poole. Minu ESTERis saab ise tagastustähtpäeva pikendada vaid siis, kui ei ole maksmata tasu viivitatud aja eest.

Võlgnevus

* Kui palju pean maksma viivist tagastustähtaja ületanud teavikute tagastamisel?

Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest tasu alljärgnevalt:

1) kui tagastustähtpäevast on möödunud kuni 30 päeva, 0,03 € iga viivitatud päeva eest teaviku kohta;

2) kui tagastustähtpäevast on möödunud üle 30 päeva, 0,06 € iga viivitatud päeva eest teaviku kohta.

* Kas saan oma võlgu/viiviseid maksta internetipangast ja ka kaardiga kohapeal?

Jah. saab.

NB! Ülekandega tasumisel ei kustu tasu viivitatud aja eest lugeja kontolt automaatselt. Info laekunud summade osas jõuab raamatukoguni viitega (tavaliselt ca 24 tunni jooksul). Kui raamatukogu on saanud kinnituse, et summa on laekunud, kustutakse kontolt tasu viivitatud aja eest.

* Millal aegub minu võlgnevus?

Võlgnevuse aegumistähtaeg tuleneb Tsiviilseadustiku üldosa seadusest § 149. Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Seaduse aluseks on Rahvaraamatukogu seadus.

* Kuidas toimida, kui minu poolt laenatud teavik on kadunud/ rikutud?

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu teenindusosakonna või haruraamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.

Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3,20 € juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

Raamatukogu ei nõua hüvitist kuni 6-aastase (kaasa arvatud) lapse poolt rikutud raamatu, mis on mõeldud väikelastele ja on trükitähtedega, eest. Rikutud raamat tuleb siiski raamatukokku tagastada.

* Kas saan oma võlgu/viiviseid maksta internetipangast ja ka kaardiga kohapeal?

Jah, saab.

* Millal on Tallinna Keskraamatukogus viivisevabad päevad?

Tallinna Keskraamatukogus viivisevabu päevi ei ole. Soovitame Teil teaviku(d) võimalikult kiiresti tagastada.

Alates 01.03.2008 kehtima hakanud eeskirja kohaselt tehakse võlglasele ettekirjutus koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Linnavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse vanema andmete olemasolul ettekirjutus vanemale. Hetkel kehtivas eeskirjas (jõustunud 13.06.2016) muudatusi ei ole. 

* Kas võlglastele saadetakse ka meeldetuletusi?

Tagastustähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus kahe kuu jooksul posti või e-posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse laenatud teaviku(te) nimetus(ed) ja möödunud tagastustähtpäev ning antakse uus tähtaeg võlgnevuse likvideerimiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt teaviku nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse.

Kui lugejakirjes on olemas e-posti aadress, saadab laenutusprogramm automaatselt enne tagastustähtpäeva lugejale eelteate tagastustähtpäeva saabumise kohta. Samuti saadab laenutusprogramm automaatselt lugeja e-posti aadressile korduvalt teateid, kui tagastustähtpäev on möödunud.

* Kas e-posti teel saadetud meeldetuletus teavikute võlgnevuse osas loeb?

E-post on ametlikult aktsepteeritud suhtlemisvahend. Juhul, kui saadetud e-kiri tuleb meile tagasi, saadetakse meeldetuletus posti teel.

* Mida te teete viivistest saadud rahadega?

Tasu viivitatud aja eest ja rikutud või kaotatud teavikute eest tasutud summad laekuvad kohaliku omavalitsuse eelarvesse (Rahvaraamatukogu seadus § 17, lg 7).