Lugejaks registreerimine

Raamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb ennast raamatukogus lugejaks vormistada. Lugejaid teenindatakse Tallinna Keskraamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab laenamise õiguse vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Vanema nõusolek kehtib alaealise 18-aastaseks saamiseni. Kui alla 18-aastane isik ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal anda uus nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal.

Nõusoleku vormi saab välja printida, täita raamatukogus kohapeal või täita veebilehel, allkirjastada digitaalselt ja saata raamatukogule.

Vt ka Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja.


lugejakaart_shear
Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaart on tasuline. Kaardile annab lugeja allkirja, kohustudes järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

1618-aastased noored registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel, kuni 15-aastane õpilane ka õpilaspileti alusel.

Lugejakaardi kaotamisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda. Lugejaks registreerimisel tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja. Oma lugejaandmete muutusest on lugeja kohustatud raamatukogu koheselt teavitama. Kord aastas kontrollitakse lugejate andmete õigsust.

Lugejakaardi hinnad
idkaart
Kõigis Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes saab soovi korral lugejaks registreeruda ID-kaardiga ja elamisloakaardiga (edaspidi ID-kaart). ID-kaardiga saab lugejaks registreeruda ka veebis.

ID-kaardiga lugejaks registreerumine on tasuta.

ID-kaardiga raamatukogus kohapeal lugejaks registreerumiseks on vaja:

 • Kehtivat sertifikaati (vt www.id.ee)
  Digitaalallkirju saab anda sertifikaadi kehtimise ajal, sest kehtetu või peatatud sertifikaadiga antud allkirjad on kehtetud.
 • PIN2-koodi digitaalallkirja andmiseks 
  ID-kaardi abil antav digitaalallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga ning sellega kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
  Lugejaks registreeruja annab digitaalallkirja oma kontaktandmetega lepingule, millega lugeja peab enne digitaalallkirjastamist tutvuma. Lepingu allkirjastamisega kinnitab lugeja, et ta on esitanud raamatukogule õiged kontaktandmed ja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
 • Kehtivat e-posti aadressi
  E-posti aadressile saadetakse kinnitus, et olete andnud digitaalallkirja Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta.

Kui oled ID-kaardiga lugejaks registreerunud, saad sellega kirjandust laenata ja arvutit kasutada kõikides meie teenindusosakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogubussis. Seni kehtinud lugejakaart muutub kehtetuks. Palume lugejakaart kaasa võtta, et raamatukoguhoidja saaks selle kehtetuks tunnistada. ID-kaart peab raamatukokku tulles alati kaasas olema.

Nii nagu lugejakaarti, ei tohi ka ID-kaarti anda kasutamiseks teistele isikutele. Lugejakaardi ja ID-kaardi kaotamisest palume Teil raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

ID-kaarti võivad (tasulise lugejakaardi asemel) raamatukogu kasutamise dokumendina kasutada ka lapsed. Juhime siinjuures lapsevanema (või eestkostja) tähelepanu Lastelehel väljatoodud soovituslikele punktidele.

Teie antud digitaalallkiri ja kontaktandmed salvestatakse raamatukogu lugejate andmebaasidesse. Andmeid kasutatakse Teie tuvastamiseks, raamatukogu teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastustähtpäeva möödumisel meeldetuletuste saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks. Kontaktandmete muutumisel palume sellest raamatukogu esimesel võimalusel teavitada.

Lugejaks saavad registreeruda kõik tallinlased, kellel on olemas Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Digitaalseks allkirjastamiseks on vaja ID-kaardi või Mobiil-ID kehtivaid sertifikaate ja PIN-koode.

Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab laenamise õiguse vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Nõusoleku vorm tuleb allkirjastada digitaalselt ja saata raamatukogule e-posti aadressil laste@nulltln.lib.ee.

Juhul, kui lugejakaardi (v.a ID-kaardi, ID-kaardi kasutamist volitada ei saa) omanik soovib, et keegi teine laenab kirjandust tema lugejakaardile, tuleb kaardi omanikul (ja vastutajal) laenajale kaasa anda volikiri.

Lugejakaardi volitamise põhja saate alla laadida/printida või täita raamatukogus kohapeal.

Volikirja originaal jääb raamatukogule. 

Volitajal on võimalik lugejakaardile laenatud teavikute nimekirja näha Minu ESTERis.

Kui soovite hakata eestikeelseid e-raamatuid Tallinna Keskraamatukogust laenama, võtke meiega ühendust e-posti aadressil ellu@nulltln.lib.ee.

E-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnas ELLU konto loomiseks tuleb e-posti aadressile saata

 • ees- ja perekonnanimi;
 • sünniaeg (pp.kk.aaaa);
 • isikukood;
 • e-posti aadress;
 • kooli nimi;
 • staatus (õpilane või õpetaja).